“Ngày hội người Bình Định 2018” – gắn kết tình đồng hương